wait

Selecteer een onderwerp

Wat kost het gebruik van mijn creditcard in het buitenland?

ICS hanteert bij betalingen en geldopnames in het buitenland een koersopslag van 2,5%.

Wat zijn de kosten voor het opnemen van contant geld?

Bij een positief Card-tegoed zijn de kosten kasopname 1% met een maximum van € 1,50 als de opname volledig uit het positieve saldo gedaan kan worden. Anders bedragen de kosten voor geldopname bij een geldautomaat of balie 4% over het opgenomen bedrag met een minimum van € 4,50.

Wat is de jaarlijkse bijdrage voor zakelijke Cards van ICS?

De jaarlijkse bijdrage voor de Mastercard Business is € 40,- en voor de Mastercard Corporate € 45,-. De jaarlijkse bijdrage voor de Visa World Card Business is € 42,-. Voor de Visa World Card Business Gold is dat € 154,-.

Waarvoor betaal ik de jaarlijkse bijdrage?

De jaarlijkse bijdrage is het bedrag dat u jaarlijks voor uw creditcard betaalt, zodat u gebruik kunt maken van de betaalmogelijkheden en faciliteiten van de creditcard.

Wat kost een Extra Card?

De kosten voor een Extra Mastercard Business bedragen € 40,- en voor een Mastercard Corporate € 45,-. De kosten voor een Extra Visa World Card Business bedragen € 42,- . De kosten voor een Extra Visa World Card Business Gold bedragen € 154,-

Hoeveel bedraagt de rente bij een positief saldo?

De rente bij een positief saldo bedraagt 0%*..
*Rentewijzigingen voorbehouden.

Welke wisselkoers hanteert ICS voor betalingen in vreemde valuta?

Bereken de wisselkoers van uw transactie

Voor betalingen en geldopnames in vreemde valuta gebruiken wij de wisselkoersen van Visa en Mastercard. Deze koers verandert dagelijks. U kunt de wisselkoers van een transactie eenvoudig narekenen via onze Wisselkoerscalculator.

Heeft u met uw creditcard een betaling of een geldopname gedaan in een vreemde valuta?
Met de Wisselkoerscalculator berekent u de wisselkoers op een door u gekozen datum. De Wisselkoerscalculator kan alleen de wisselkoers berekenen van transacties vanaf 19 april 2020. De berekening is gebaseerd op de door Visa en MasterCard vastgestelde koers van die specifieke dag en de wisselkoersopslag die ICS daarop toepast. De hoogte van de wisselkoersopslag is afhankelijk van uw type Card. Op uw creditcard kunt u zien wat voor Card u heeft. Daarnaast toont de Wisselkoerscalculator ook de wisselkoers van de Europese Centrale Bank (ECB) op de gekozen datum. Zo kunt u het verschil in percentage zien tussen de door ICS gehanteerde wisselkoers en de wisselkoers van de ECB.

Let op: De getoonde informatie in de Wisselkoerscalculator is een indicatie. Er kunnen kleine verschillen ontstaan tussen het getoonde bedrag en het bedrag dat bij u in rekening is gebracht. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Zijn er kosten verbonden aan het opzeggen van mijn creditcard?

Aan het opzeggen van uw creditcard zijn geen kosten verbonden. U dient de creditcard minimaal twee maanden voor de vervaldatum op de creditcard op te zeggen. Zegt u later op dan de aangegeven termijn, dan wordt de jaarlijkse bijdrage in rekening gebracht. Hierover ontvangt u geen restitutie.

Welke kosten worden er in rekening gebracht bij niet-tijdig terug betalen aan ICS?

Bij te late of onvolledige betaling wordt de rente per dag berekend (10% rente op jaarbasis) plus administratiekosten van € 5,- per maand.
zie verder artikel 14 van de algemene voorwaarden

Op het rekeningoverzicht staat het openstaande saldo van de Business Card dat het Bedrijf aan ICS moet terugbetalen. De afschrijving vindt plaats binnen 14 dagen na de datum van het rekeningoverzicht. Indien er geen machtiging voor automatische incasso is afgegeven, moet het Bedrijf het openstaande saldo van ieder rekeningoverzicht binnen 21 dagen na de datum van het rekeningoverzicht aan ICS voldoen, tenzij daarover iets anders is overeengekomen.

14.2. Over elk bedrag dat op de Business Card in rekening wordt gebracht, wordt rente berekend. De volgende bedragen kunnen in rekening worden gebracht op de Business Card: een betaling, een opname van contant geld en kosten zoals de Card-bijdrage, Wisselkoers, transactiekosten, overige kosten en rente. Over de betalingen en opnames van contant geld wordt rente berekend vanaf de datum waarop deze zijn gedaan. Over de overboekingen en de kosten wordt rente berekend vanaf de datum waarop deze zijn geboekt.

14.3. De rente wordt per dag berekend (zodat het rentebedrag per maand kan verschillen afhankelijk van het aantal dagen in de maand) en is gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties (vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur die is te vinden op www.wetten.overheid.nl met zoekopdracht "Besluit wettelijke rente") vermeerderd met het maximale aantal procentpunten zoals opgenomen in het Besluit Kredietvergoeding (artikel 4.) welk Besluit is te vinden op www.wetten.overheid.nl. ICS is gerechtigd een lager rentepercentage in rekening te brengen.

14.4. ICS brengt maandelijks de rente in rekening. De rente staat apart vermeld op het rekeningoverzicht maar is onderdeel van het openstaande saldo.

14.5. Er wordt geen rente berekend indien het openstaande saldo binnen 21 dagen na dagtekening van het rekeningoverzicht volledig aan ICS terugbetaald is of wanneer daarover iets anders overeengekomen is. De rente wordt dan kwijtgescholden. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, moet steeds het volledige openstaande saldo van een rekeningoverzicht voldaan zijn.

14.6. Als niet het volledige openstaande saldo van een rekeningoverzicht is terugbetaald, wordt rente in rekening gebracht over het volledige openstaande saldo van dat rekeningoverzicht, dus ook over het gedeelte dat wél binnen 21 dagen betaald is. Ook over alle bedragen die daarna op de Business Card in rekening worden gebracht, wordt meteen rente in rekening gebracht. Deze rente wordt niet kwijtgescholden. Er kan pas weer sprake zijn van kwijtschelding als van een volgend rekeningoverzicht weer het volledig openstaande saldo binnen 21 dagen is voldaan.

14.7. Als het openstaande saldo zoals genoemd in artikel 14.1. ook niet binnen 21 dagen na de datum van het daaropvolgende rekeningoverzicht volledig is voldaan, heeft ICS het recht de Business Card zonder nadere aankondiging te blokkeren en is het Bedrijf gehouden het volledig openstaande saldo te voldoen.

14.8. Als het Bedrijf in gebreke is met betaling is het Bedrijf tevens administratiekosten ad € 5,- per maand verschuldigd.

14.9. Van de betalingen die ICS ontvangt, worden eerst de rente en de kosten betaald en pas daarna de hoofdsom.

14.10. ICS mag het rentetarief met onmiddellijke ingang wijzigen. Het Bedrijf wordt hierover geïnformeerd via het rekeningoverzicht of op een andere manier.

14.11. Indien ICS overgaat tot incassomaatregelen zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van het Bedrijf. De kosten worden vastgesteld op 15% over de totale vordering met een minimum van € 45,-. Als de door ICS geleden schade hoger is dan 15% van de totale vordering dan mag ICS het bedrag dat hierboven uitkomt ook verhalen.